Get Adobe Flash player
Zapisi iz doba Corone - Svjetski koronski rat

Zapisi iz doba Corone - Svjetski koronski rat

Nije Putin slučajno vratio Boga u ustav. Ne, ne. Bila je to priprema za...

Tko treba vladati Hrvatskom?

Tko treba vladati Hrvatskom?

Ova vremena zaslužuju katolički odgovor     Kroz...

Boji se savjeta za gospodarstvo

Boji se savjeta za gospodarstvo

Plenkovićeva demagogija o reprezentativnoj...

Nikakve koristi od gradonačelnikova

Nikakve koristi od gradonačelnikova "delanja"

Mnogi su se rodili u Petrovoj bolnici iz koje sad bježe rodilje i porađaju...

Je li sada jasno tko je Plenković?

Je li sada jasno tko je Plenković?

Nije on kriv za potres i zarazu, ali je kriv za mnoge druge...

 • Zapisi iz doba Corone - Svjetski koronski rat

  Zapisi iz doba Corone - Svjetski koronski rat

  četvrtak, 02. travnja 2020. 15:00
 • Tko treba vladati Hrvatskom?

  Tko treba vladati Hrvatskom?

  ponedjeljak, 30. ožujka 2020. 21:29
 • Boji se savjeta za gospodarstvo

  Boji se savjeta za gospodarstvo

  četvrtak, 02. travnja 2020. 14:54
 • Nikakve koristi od gradonačelnikova

  Nikakve koristi od gradonačelnikova "delanja"

  srijeda, 01. travnja 2020. 09:36
 • Je li sada jasno tko je Plenković?

  Je li sada jasno tko je Plenković?

  srijeda, 01. travnja 2020. 09:31

Cirkularna ekonomija kao prilika za gospodarski rast

 
 
Novi zakonodavni paket kružne ekonomije je velika prilika za pozitivne ekološke, socijalne i ekonomske promjene. Prevencija otpada, eko-dizajn i ponovna upotreba sirovina mogu EU uštedjeti 600 milijardi eura, znatno smanjiti potrošnju energije i stakleničkih plinova. Hrvatska će najveći izazov imati u komunalnom otpadu, jer do 2030. trebati reciklirati 65 % komunalnog otpada, a tek 10% moći će završiti na odlagalištima.
http://images.energetika-net.com/media/article_images/big/automobili-otpad-detalj-20150921145532185.jpg
Europska komisija predložila je novi, dugoočekivani zaokruženi zakonodavni paket o cirkularnoj ekonomiji. Riječ je pokušaju oživljavanja teoretskog koncepta prema kojem se što je moguće više raznih materijala reciklira i ponovo koristi umjesto da završe u otpadu. Riječ je o temeljima na kojima bi trebalo unaprijediti postojeće proizvode kako bi bili dugotrajniji, izdržljiviji, lakši za popravljanje, dogradnju ili reciklabilni, što je sadržano u konceptu eko-dizajna. Cirkularna ekonomija tiče se komunalnog otpada ali i ambalažnog otpada i plastike, električnih i elektroničkih naprava. Zakonodavni paket kružne ekonomije je velika prilika za pozitivne ekološke, socijalne i ekonomske promjene. 
 
Naime, izračunato je da 10 tisuća tona otpada bacanjem na odlagališta stvara jedno radno mjesto, reciklažom se stvara 36 radnih mjesta, a popravkom ili prenamjenom čak 296 radnih mjesta. Primjerice, EK će uskoro predložiti članicama EU obavezu da televizori i kompjuterski ekrani moraju biti napravljeni tako da nakon isteka vijeka trajanja ekrani moraju biti lako rastavljivi i reciklirani. U sektoru mobilne telefonije trošak ponovne proizvodnje može biti prepolovljen ako će ti uređaji biti lakše rastavljivi, a s fokusiranjem na reciklažu lakih komercijalnih vozila može biti ušteđeno materijala vrijednih 6,4 milijarde eura godišnje, 140 milijuna eura za energiju i milijuni tona stakleničkih plinova. Svi smo svakodnevno suočeni s time da uređaji koje koristimo nisu tako dugotrajni i kvalitetni poput starih jer se proizvode i prodaju isključivo uređaji kojima niti nije namjena da dugo traju. Naše majke imale su perilice veša koje su, uz servis, radile 15-20 godina, a sada je prosječan vijek trajanja perilice oko sedam godina. Istraživanje Eurobarometra je pokazalo da bi 77% Europljana radije popravilo stari uređaj nego pojurilo i kupilo novi, no to šteti ekonomiji; industrija se dosjetila i radi uređaje koje je teško ili nemoguće popravljati, a rezervni dijelovi su nedostupni ili tako skupi da je jeftinije kupiti novi proizvod. Rezultat je da se kupca prisiljava da kupi novi proizvod, a masovna proizvodnja znači i neizdrživ pritisak na prirodne resurse i okoliš, doprinosi zagađenju, klimatskim promjenama i svim njezinim posljedicama. Studija Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta je pokazala kako bi smanjenje tzv. planiranog kvarenja i povećanje broja popravaka dovelo do ušteda za potrošače u iznosu 6 milijardi eura godišnje. Hoće li EK biti benevolentna i u sklopu ovih promjena revidirati i Direktivu o jamstvima, vidjet će se kroz nekoliko mjeseci. 
 
U fokusu ovog zakonodavnog paketa za Hrvatsku će posebno biti zanimljiv otpad. Naime, revidirani su EU ciljevi za otpad pa će, prema novoj Direktivi o otpadu, do 2030. trebati reciklirati 65% komunalnog otpada i 75% ambalažnog otpada, a uvedena je i obvezujuća direktiva o maksimalno 10% ukupnog otpada koji smije završiti na odlagalištima. S poražavajućom stopom reciklaže od oko 18% Hrvatska je, uz još nekoliko članica, dobila prijelazni period od pet godina da se prilagodi novim pravilima. Samo u posljednjih deset godina na hrvatskim deponijima otpada su završile sirovine vrijedne čak pet milijardi kuna, bez da je itko trepnuo. I sad već bivša Vlada se u donošenju nove legislative i ustrojavanju sustava gospodarenja otpadom pokazala vrlo troma i neambiciozna iako je evidentno da smo u gospodarenju s otpadom među zadnjima u Europi. U Planu gospodarenja otpadom 2015.-2021. prevencija, ponovna upotreba, odvajanje i recikliranje otpada popustile su pod konceptom zbrinjavanja otpada u velikim centraliziranim centrima, koji se u EU-u sve više napušta kao neučinkovit. Računa se da bi primjenom načela izbjegavanja stvaranja otpada, eko-dizajnom i ponovnom upotrebom raznih materijala poslovni sektor mogao uštedjeti 600 milijardi eura ili 8% godišnjeg prihoda, dok bi se istodobno zaposlilo dva milijuna ljudi. Vlada koja dolazi trebala bi stati na loptu, iščitati novu Direktivu o gospodarenju otpadom i krenuti s planovima iznova, u smjeru cirkularne ekonomije. Zašto upravo otpad ne bi bio jedan od sektora koji će gospodarski pokrenuti ovu zemlju?
 

Nina Domazet, EGE

Obećavajući Program gospodarskog oporavka iz travnja 2010. zaustavljen je dolaskom na vlast Kukuriku koalicije koncem 2011. godine 

 
 
Reforma javne uprave sama za sebe ne će ništa donijeti. Tko ima konzistentan gospodarski program, taj bi morao formirati vlast. Strukturne reforme, poticanje ulaganja i fiskalna odgovornost, tri su stupa na kojima Europska zajednica temelji gospodarski rast u zemljama članicama. I za Hrvatsku kao jednu od članica, vrijede ove gospodarske strateške odrednice, s time da je Hrvatska još dodatno u postupku otklanjanja prekomjernog deficita, za koje su potrebne odlučne mjere politike i posebno praćenje.
http://bestseller.jutarnji.hr/wp-content/uploads/2015/10/Sveti-gral-makroekonomije.jpg
Nakon provedenih parlamentarnih izbora u studenome ove 2015. godine, najčešća riječ koja se spominje, u kontekstu gospodarske politike Hrvatske i pregovora o formiranju nove vlade, jesu reforme , reforme i samo reforme.
 
Smjernice MOSTA
 
Nova stranačka grupacija Most koja je osvojila određeni broj mandata koji su odlučni za formiranje nove vlade, dala je svoje prijedloge Smjernica za razvoj koje oni predlažu za razgovor, u obliku natuknica, što bi to u hrvatskom gospodarstvu trebalo poduzeti u cilju rješenja strukturnih problema? Za sektor poduzetništva i monetarne i financijske politike također su dani prijedlozi Smjernica. Navedene smjernice sadrže određene reforme koje bi trebalo pokrenuti u cilju gospodarskog rasta, kao na primjer reviziju nagodbi prije stečaja, ukidanje određenih neporeznih davanja, ukidanje poreza na dividende i udjele, revizija sustava potpora  i poticaja itd. Smjernice jesu određene reforme u odnosu na dosadašnje stanje, ali ne sadrže strukturne promjene kao što je daljnja privatizacija gospodarskih subjekata u državnom vlasništvu i u tom smislu orijentacija na  razvoj tržnog gospodarstva. U Hrvatskoj stalno raste udio državnog kapitala u ukupnom kapitalu poduzeća, s 39,5 % u 2009. godini na 41,5% u 2014. godini. Pri tome, je omjer glavnice (kapitala) i duga u poduzećima u 100-postotnom državnom vlasništvu 1:0,6 do 0,8, dakle imaju veću glavnicu (kapital) od duga, i to konstantno od 2009. do 2014. godine, ali se to nije odrazilo na porast BDP-a, porastom ulaganja. Takav odnos glavnice i duga je na razini svjetskih vodećih američkih korporacija. U poduzećima u privatnom vlasništvu omjer glavnice (kapitala) i duga je 1:4, 5 ili više. Jednu kuna vlastite glavnice (kapitala) opterećena je s 4 do 5 kuna duga. Pitanje je, u što je ta vlastita glavnica (kapital) poduzeća u državnom vlasništvu utrošena, na plaće ulaganja ili što?
 
U području monetarne i financijske politike, Smjernice imaju izraženiji reformski pristup, koje zadiru i u područje strukturnih promjena. Recimo ustrojavanje ekonomskog savjeta, ustrojavanje ekonometrijskog modela hrvatskog gospodarstva, izrada bilance nacionalnog gospodarstva, uspostava uloge i zadatka Hrvatske  narodne bane po uzoru na Europsku središnju banku i druge mjere. Predviđa se također i uvođenje privatnog sektora u zdravstvo. Što bi to značilo još će trebati detaljnije razraditi, je li to zdravstveno osiguranje preko polica ili samo djelimice privatizacija zdravstva ili nešto drugo, o tome će trebati još mnogo razrada i analiza. Tek je za spomenuti da je to jedina značajna strukturna promjena koja se predviđa navedenim smjernicama.
 
Javna uprava udarna točka – realizacija u 4 godine samo strategija! Također, javna uprava, udarna je točka na kojoj temelje svoje reforme grupacija MOST. Sadašnja vlada koja obavlja samo tehničke poslove, je na tom području tek pod kraj svoga mandata izradila Strategiju Javne uprave od 2015. do 2020. godine koja je usvojena na Saboru i to je bilo sve što se na tom području poduzelo. Neki zakonski prijedlozi o reformi javne uprave koji su dolazili od pojedinih saborskih zastupnika su odbijeni s uobičajenim obrazloženjima da se na tome radi itd.
 
Konzistentan program!
 
Obrazlažući svoje zahtjeve za reformama od kojih, kako kažu, ne namjeravaju odustati, kao niti od formiranja reformske vlade, čelnici MOSTA govore da se nije u proteklih 25 godina ništa napravilo. Što se tiče reforme javne uprave, gledano iz sadašnjeg kuta, ta konstatacija možda stoji. Ali, ne treba niti od te reforme očekivati spektakularne promjene, ako nisu povezane s ostalim strukturnim reformama i rješenjima za poticanje gospodarskog rasta. Ona bi mogla, sama za sebe, dovesti samo do povećanja broja nezaposlenih. Tko ima takav konzistentan program, taj bi morao voditi buduću vladu. U Programu gospodarskog oporavka iz travnja 2010. godine, zajedno s ostalim predviđenim reformama, bile su utvrđene konkretne aktivnosti u cilju racionalizacije sustava javne uprave i povećanja njezine učinkovitosti. Provedba tih aktivnosti bila je zaustavljena dolaskom na vlast, koncem. 2011. godine, još uvijek aktualne koalicije.  
 
Strukturne reforme koje su provedene 1993./4., poznate kao Stabilizacijski program, donijele su značajne rezultate u gospodarstvu. Prosječna stopa rasta GDP u razdoblju od 1992. do 1997./1998. godine iznosila je oko 14 posto. Porast BDP-a s 8 milijardi dolara u 1992. godini na oko21 milijardu dolara 1998. Porast priljeva u državni proračun za 88 puta.
 
Faza minimalizacije duga ili maksimalizacija dobiti!
 
Što je važno za izradu nekoga gospodarskog programa? Najprije utvrditi uzroke nekoga stanja te u  kojoj se fazi nalazi gospodarstvo države. Još i danas u postoje, na primjer, prijepori svjetskih makroekonomista o razumijevanju Velike depresije iz 1930. godine. Ben S. Bernanake, predsjednik odbora Saveznih pričuva (FED) do 2014. godine, rekao je da bi se uspjeh u razumijevanju Velike depresije iz 1930. godine mogao nazvati „Svetim Gralom, makroekonomike“     
 
Američki makrogospodarstvenik japanskog podrijetla Richard C. Koo u  knjizi „Sveti Gral makroekonomike“ objašnjava važnosti prepoznavanja u kojoj se fazi pojedino gospodarstvo nalazi. On razlikuje dvije faze! Faza u kojoj gospodarski subjekti nastoje maksimalizirati dobit i faza u kojoj nastoje minimizirati dug. Ova druga faza nastaje nakon pucanja imovinskog mjehura odnosno pada cijena imovine gospodarskih subjekata dakle aktive u bilanci, kada prestaje glad za kreditiranjem i korporacije se nastoje riješiti dugova. Kvantitativno popuštanje monetarne politike u toj fazi nema uspjeha. Određene te pojavnosti prisutne su i u hrvatskom gospodarstvu! Pad cijena nekretnina, dionica. Kakav je to odraz imalo na bilance gospodarskih subjekata? Prema podatcima HNB-a štednja kućanstava raste iz godine u godinu, a potraživanja banaka  od kućanstva od 2009. godine su u padu. Plasmani poduzećima od banaka su također u padu. O stanju dugovanja gospodarskih subjekata već je bilo riječi. Sve upućuje na opreznost u postupanju i potrebe za cjelovitim rješenjima.
 

Zvonko Koprivčić, dipl. oec.

Proširite vidike na stručnim skupovima

 
 
Doznati nešto više o novim dostignućima, projektima, politikama, direktivama, zakonima i propisima, proizvodima i uslugama, ostvariti nove kontakte i steći nova znanja i iskustva - sve će to biti moguće i u 2016. godini, na dobro poznatim stručnim skupovima koje organizira ENERGETIKA MARKETING.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQWFBUUFR0YFxQWFRcdFxoYGBcYHBwaGB0dHSohHhwlHSAdITEiJSotLy4uHB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAIAAgAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcBAgj/xABIEAACAQMBBAQICgcGBwAAAAABAgMABBEFBhIhMQcTIlFBUmFzgZKy0hQWFzI0VHGRodEjM2KTo7HBNTZCdIPhFSQlJkRTwv/EABkBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACcRAAICAQMDBQEBAQEAAAAAAAABAgMRBBIhEzFRFDIzQWEiUnEj/9oADAMBAAIRAxEAPwDcaACgAoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKAClkApgczRkAzQAZoA7mjIHM0sgGaeQDNGQDNLIHc08gczSyAb1GQDNMDtABQBw0sgQm0u1FvYoGnfBPzUHF2x4o/ryqcapT7Fc7VEy3V+l65ckW8SQr4C/bf08gPxrdXo0+5jnqn9Ffk6QdRP8A5TDyBUA9mrvTVr6IdezyePj9qP1t/VT3afp6vAutZ5D4/aj9bf1U92j09fgOtZ5D4/aj9bf1U92j09XgOvP7JHZzba/ku7dHuXZHmRWXdTiC3EfNqq2itR4RKu+TkWPpX2nu7W8RLedo0MIJUBTx3jx4g1VpaoSXKLr7ZRfBS/j9qP1t/VT3a1enq8Gfrz+g+P2o/W39VPdo9PX4DrWeQ+P2o/W39VPdo9PX4DrWeRxbdI+ooc/CN/yOikfgBUXpq2NX2ItmgdMByFvIcD/2xZ4fah4/cfRWezR47F0NVnualp2oRzxrJC6yI3JlOQf9/JWJxceGbFJPlDqgZWtutql0+33+DSv2Yo+9vCT+yOZ/3qyqpzkVW2KCPnnUb+SeRpZnLyPzY/gB3AeAV14QUVhHOlNyG1TK+AoHwFAuAoyx5QUBkldkvp1r/mI/aFVaj2k6vcWzpu+nx+YHtGqdF7WX6ruZ9WtGUKeQCgAoA5SAn9jtqpdOl30y0bEdbF4GA8I7nA5H0Gs91KmuO5dVa4vB9GabfpPEksTbyOoZT5D/AFrkuLi8M6Ke5cHz70k62bq/lOexCTEg8iHDH0tn8K62lhtic6+e5lXrQik4Tw4UpMEjU7LZTRTGhe8wxQFh16jDEDI5d9YJW254RrjVW13Fvijof1z+Ov5Uurd4JdKvyHxR0P65/HX8qOrd4DpV+Q+KOh/XP46/lR1rvAdGvyOtJ2X0dJ4niu96RZFKL1ynLA8BjHHjUZ22uPKHCuvPDK903fTo/MD2mrRovayvVdzPq1mUKACmAUAFAZClkMGr9B+tnMtox4AdbH5OOHX7OR9JrnayGP6Rt00/oyljkkniSck95NdBLBifJygYU8ZEcxSwg5DFGEHIYowg5DFNJZDkltkh/wA9a/5iP2hVNqXTZOrO4tnTd9Pj8wPaaqtF7WX6ruZ8K1/RlLp0Y7LwahLMk+/iNFZdxscWZgc/dWTU2OCWDTp61POSn3Ee67qOSuwH2BiBWqDzFMoksPAmTTIl52g2Ugg0q3vE3+tl6vey3Z7YOcCsVV0nZtNM6UobijVuXczLuWrotn3NTt8f4t5T9hQn+grNqo/+Zfp3/ZWJ4ijMrcGVirDuKnBH3g/dV8XlZKWsPB4piCj/AKB76hvFb1W/Ko74j2s71DeI3qt+VG+PkNrDqG8R/Vb8qN8Q2sOobxH9Vvyo3xHtZK7Jwt8Otey3C4j/AMJ8YeSqrpx2NIlVFqRaOm76fH5ge01V6L2su1Xcz4VrMpp/QR+vuvNR+29Ydb9GvSdmZte/rZPOP7ZrbD2oyz9wgaYn2NX2x/u9Z/6X8jXPp+dm634jKa6CX2YMlj6OP7TtfOH2GqjUfEy6n5MEj0saCba9aQD9Hc5dTjhv8N9ftz2vTVekszHBPUQ2spdazPk4w4HyiiXILg0y06YZY40QWiHcULnrm47oAz8ysUtHl5ya46nCwLfLRL9Tj/fN7lL0S8j9V+B8tEv1OP8AfN7lHol5D1X4Hy0S/U4/3ze5R6JeQ9V+DvR+luWe4ihNqiiWRULCVjjeOMgbnGoWaTbHORw1OX2ITpu+nx+YHtNV2i9rIaruZ8K1oymn9BH6+681H7b1h1nZGvSfZm17+tk84/tmtkPajLP3CFMT7Gr7Y/3es/8AR/kawU/OzfZ8RlNdFHOLH0cf2na+cPsNWfUfEy+n5EbztPoEd9A0MvI8VYDtIw5MPy8I4VyoWODOjOG9HzxtHs/NYy9VOOfzHHzHA8Kn+ngrrVXKaObZXtZFVdgrOUAdoAKAwFAn2JbZL6da/wCYj9oVVd8TLK/ei19N309PMD2jVOi9rL9V3M+rWjKaf0Efr7rzUftPWDWdka9J9mbXv62Tzj+2a2w9qMs/cIGmL6NX2x/u9Z/6X8jXPp+dm+z4jKa6MTnlk6OP7TtfOH2GqjUfGy6n5EfSBrj4OoNNS02O4QxzIsiHmrDI9HcakpSj2IyipdzOdZ6HYmObWcxfsSLvr6DkMPxrXDVtLkzT0yfYr8nRBeDlLAfS4/8AmrlrY+Ct6Vr7PHyRXvjweu3u0esj4D0z8h8kN948Hrt7tHrI+B+ll5D5Ir3x4PXb3aPWR8C9M39j7Q+i68huYZXeErFKrkBmzhTk47POoWaqMobcEo6dqWck30jbCXN/crLC0YURhO2xBzknwA1Xp9Qq1hosupc3wyrfJFfePB67e7V/rI+Cj0r8lz6M9i59PlmedoyJEVV3GJOVZic5A76zX3KzsaKanXkqFx0S3rO7B4MM7MO23IsT4taFrIpdimWlbecifyRXvjweu3u0/WR8C9K/Jdtf2Qnn0u3s0aPrYtzeJJ3ewDnBxmstdyjY5GmVblDBSfkivfHg9dvdrUtbHwZfSy8kvsj0a3dreQzyNCUjYlgrNn5pHDs+WqrdSpwwkWV6dxnk0i92ktYXKS3ESOvNWcAjPeKyKuUuxpc0j2uv2xiMwnjMStumTeG6G4cCe/iPvpbZZwPcu4smqRNF1wkQxYJ6zeG5gczmk4yzgaaayJS65brEszTRiJzhZCw3SePI+ipbJN4FuWMiVntHazOEiuIpHPJVcEnHkocJR7gpRYlNtZZIxRrqEMDggyLwI5g0dOb5E5xRKwzq4DIQyniGUggjyEVHlcEuHyR13tJaRNuSXESN4pdcj7e6pKuXcjviL3WswRxrJJKiRv8ANcsN05GRg8jSUWxtpCNptJaStux3ETtgnCuCcDmfRTdckG+LERtfY/W4f3gp9KbI9SIs20dqIuuNxF1Rbd6zfG7vc8Z78VFQlnBJyQ4n1WFJEjeRFkk4ohYbzD9keGklLGQbSPMuswLKIWlQStyj3hvnPLA509j7huR61LVobcAzypEGOFLsBnHdmiMXJ8BKSihzbzK6hlIZWGQRyIPIik8p4GnlZMc13H/G7jNn8O/Rj9Dw4dle1xHgrfBYpznBjlzZjGSU2tAGhzEWfwLMqnqCRzDr2uHfwqqrLtWeSyzGzwQ1pO1lDdWDnMN1adfbE95TLJ6fwI8tWSxNqSK4vZFpnNpx/wBu2Xg/SLx9ElOCauaHLKqXBbNjgpuE/wCjm0whIuCV4cBw4DPGqbW/9ZLK0vBRdL1CCGXVDPZtdAytgiMFY+3Lxdj8wHhx/ZNaHGTjHDwZ08ZyskpbyTWGzxZJQWnk4FDncV8AgHv4H0mq2lO7DLOY15RKnR7DT7CCR7E3nWoGkkVAxGU3izEnsr4KjulOeFLBLbGEcvkZ9JF/FPo1rJChijMqhEbGVCo4A4EjwVKmuSscSN0k4pondkUVpwDo/wAE7DfpyVPgxu8ADxFVWyf+sllcfKwQO2eztrDqenQxQRpHKTvoq4VsMBxFWVTk65PJXbCO9cDvpj0qG201EgjWNPhIO6owMlH41HTSbm8kr4pJYG/SNeGHUdOlSMyskOVjHNmJIAHpNTpinCWSN0sNYH/RHbxzG4u5X6y9aQrJvDBjB5BfIcc/2ceA1XqW4YS7E6Fu5Yw29uYLrVFguJEjitrd+LthetkAIH2/N+41OlOMMr7I2vMsFh6G9W67T1jJ7du3Vn7MZX8OHoqrUR2zLKJ7onnVdi7tr6W8tbtIGkULgxFiBgAg9rHgpxthsxJA63vyhfUtlLu5sJbW5u0klkkDLL1RAVVKndKhuPI8fLSjZGM90RyrbWGLbVbEi8tIYd8LLAqhJd3I4KFYYznDAd/MDuqNdrixTpU0MtW2Bkm0yCxE6BoWBMhjO62Aw4LvZHPvqauTsc2Eq24qI/0TRdSimRri/SaJfnRiDdLcCBx3u/BqEp1uPC5Jxg0zxsvsYbZ74yyLIt62d0IRugmUkHJOTh/wottclH8IwrUc/ons3sN1NhJY3UizxuxKsqlCoOO8niGGc+WpTue/chxqWHEiviHfpC1tFqKm2YFdySDLBTzUEN/LHoqfWrlLc48kFU0to81fo+eXToLJZ1BhcMZGjOG4MMBQ3Dn3moxvSnuf2EqsxSJHQ9F1GOZGuL5JohnejEG6Tw4cc99QnOt+1E4xkvs9bR7Kvc3tndLKqC1J3kKklskHgc8OVKFu2El5HOGZI9dIWy7albrCkqxESB95lLDAVhjAI7/woqs2PIWQ3CesbJPNfWd0JVVbVcFCpJbnyOeH3UK7+GvIdNbkzwmx7xakb23lWNJRieEoTv8AeVIbAPI8uee+p9bNe1oj0syyJbPbDLHPdT3ZiuXuHDKDHwjGW4DeJ48QM/silK9uKURxqWXkW2W2OayvLmZJF6i44iAIQUIORxzggZYcuRFFlu9LIq61BvA26VNUnghtxayGKSa4WPeGORVuHEcs4qWnrUpciuk1Hgi4tsZTo3WbxN11vwUNw3uuL4Bxyzgg1J1JW4+iHVbr/SS6KdXuJ4rlbmQyyQ3BTJwMAKOHAd+aWqgoSW0nRJuOGVTV9s7sXM11HKfgdveJAYgowy4O+c48n4rViqiopfZVKx7s/Rc+lDV5bfTzNbyFG30w64PZY+XvFU0RTnhlt0ntyiqXurXtjJZsL74b8KZQ1uyIGAbdJxu8fDjJq2MIzzxjBCU2msEtrW1T2uruksxFqltvmPhgtu8MeEsT4KhGpTr/AHJKU3CefwfdH0t7dF7y6lKxS56m2GN0L4xOMnuHpPh4Rt2xe1BVlpyKXsxq95dxu8msC1KuVCyJGSRjO8OI4eD0VonCMcfzkqrnZL7LftdZXyQfCYNQKpDbgsoiU9Yyji+c8N77DVNThuxJFtintzkS6O4L+dIbua+LxOGzbmNfKB2x5ePKi5wTwkKtSfLI3ZTaO6l0vUZpJmaSJmEbkLlQEBGOGKlOpKcV5CubcW39C3R5tbO/WQXjFpGh6+CQ4yyEHI4DHDGR6e6i6qKawRqsbjyGzO2ksWiteXLGeQSMq72BvMSAoOBwFRdGbcImp/xuFLOx1S4iS4m1JLTrBvJEIV3QCMjO8w8HHHGh9NfzjIv792TQNJ3hDGHkErBQGkXGGYDiRjy1mffBeu2Sl9J1rJLPpqpG7gXYZyqkhVBTixHIceZq6qaSbK7Y7miItNmJhrDRlGFotwbwNuncMhTAGeWd4nh5Kudq6f72K1DEmjmyDT2kert1Mu91pMQ6t8uWMoBTh2vAeGajY4uUeQrTSbI/TdgLo6V9IkXeQy/AzEOLDiAxPa3jgVPrx6qI9JuA51tri42ejQwTddGyIYzE/WEI2A27jOMYpQcFcyUoycMBq2zp06XT7uxgfjhbiONGY8VUsSACRw3s+XFKNinCUWEobWmh7rWzwu9cxNC7QG3Hb3WCbwU47XLPHl9lOFm2rgUq90+R50dNcWc0un3CSNGhLQXG424V5lS2MDPAgZ8YVXa1PEideVmJStkoooI5FvdKubl2clWFsxwuAN3tYPPj6a02OT9ssFFWI/RqevN12lS9XE679sd2Eqd8dngu6OOR3VihlTyzVJpxwjx0ZwPHpsCyKyMAcqykMO0eYPEUXNOfAVpqJSNjtOmTSNTRoZVdmbdRo2DN2B80EZPorTOcXZFlMItQY6udnJW0uxuIkZbuzTIQqQ5QntIV558IH299RhYlY4vsOcHsWO4joWystzobW+40Uqzs6LIpXJU8jkZAIzxpztSt3IUam68Ma61qbz2S2l7pty1xCu7E6xlk3gu6HyPJ3ZpwSU90WEpT24ND6OrN4dPt45EKMqnKkYI4nmKzXSTmX1LEOSy4qv8ACw5ilgAxR+gGKf3kAxR+gFJLAu6DFMYYpBj7DFNBkMUuwBihcB2DFHIYDFAHSKfAjhFA+52lygP/2Q==data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQWFBUUFR0YFxQWFRcdFxoYGBcYHBwaGB0dHSohHhwlHSAdITEiJSotLy4uHB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAIAAgAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcBAgj/xABIEAACAQMBBAQICgcGBwAAAAABAgMABBEFBhIhMQcTIlFBUmFzgZKy0hQWFzI0VHGRodEjM2KTo7HBNTZCdIPhFSQlJkRTwv/EABkBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACcRAAICAQMDBQEBAQEAAAAAAAABAgMRBBIhEzFRFDIzQWEiUnEj/9oADAMBAAIRAxEAPwDcaACgAoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKAClkApgczRkAzQAZoA7mjIHM0sgGaeQDNGQDNLIHc08gczSyAb1GQDNMDtABQBw0sgQm0u1FvYoGnfBPzUHF2x4o/ryqcapT7Fc7VEy3V+l65ckW8SQr4C/bf08gPxrdXo0+5jnqn9Ffk6QdRP8A5TDyBUA9mrvTVr6IdezyePj9qP1t/VT3afp6vAutZ5D4/aj9bf1U92j09fgOtZ5D4/aj9bf1U92j09XgOvP7JHZzba/ku7dHuXZHmRWXdTiC3EfNqq2itR4RKu+TkWPpX2nu7W8RLedo0MIJUBTx3jx4g1VpaoSXKLr7ZRfBS/j9qP1t/VT3a1enq8Gfrz+g+P2o/W39VPdo9PX4DrWeQ+P2o/W39VPdo9PX4DrWeRxbdI+ooc/CN/yOikfgBUXpq2NX2ItmgdMByFvIcD/2xZ4fah4/cfRWezR47F0NVnualp2oRzxrJC6yI3JlOQf9/JWJxceGbFJPlDqgZWtutql0+33+DSv2Yo+9vCT+yOZ/3qyqpzkVW2KCPnnUb+SeRpZnLyPzY/gB3AeAV14QUVhHOlNyG1TK+AoHwFAuAoyx5QUBkldkvp1r/mI/aFVaj2k6vcWzpu+nx+YHtGqdF7WX6ruZ9WtGUKeQCgAoA5SAn9jtqpdOl30y0bEdbF4GA8I7nA5H0Gs91KmuO5dVa4vB9GabfpPEksTbyOoZT5D/AFrkuLi8M6Ke5cHz70k62bq/lOexCTEg8iHDH0tn8K62lhtic6+e5lXrQik4Tw4UpMEjU7LZTRTGhe8wxQFh16jDEDI5d9YJW254RrjVW13Fvijof1z+Ov5Uurd4JdKvyHxR0P65/HX8qOrd4DpV+Q+KOh/XP46/lR1rvAdGvyOtJ2X0dJ4niu96RZFKL1ynLA8BjHHjUZ22uPKHCuvPDK903fTo/MD2mrRovayvVdzPq1mUKACmAUAFAZClkMGr9B+tnMtox4AdbH5OOHX7OR9JrnayGP6Rt00/oyljkkniSck95NdBLBifJygYU8ZEcxSwg5DFGEHIYowg5DFNJZDkltkh/wA9a/5iP2hVNqXTZOrO4tnTd9Pj8wPaaqtF7WX6ruZ8K1/RlLp0Y7LwahLMk+/iNFZdxscWZgc/dWTU2OCWDTp61POSn3Ee67qOSuwH2BiBWqDzFMoksPAmTTIl52g2Ugg0q3vE3+tl6vey3Z7YOcCsVV0nZtNM6UobijVuXczLuWrotn3NTt8f4t5T9hQn+grNqo/+Zfp3/ZWJ4ijMrcGVirDuKnBH3g/dV8XlZKWsPB4piCj/AKB76hvFb1W/Ko74j2s71DeI3qt+VG+PkNrDqG8R/Vb8qN8Q2sOobxH9Vvyo3xHtZK7Jwt8Otey3C4j/AMJ8YeSqrpx2NIlVFqRaOm76fH5ge01V6L2su1Xcz4VrMpp/QR+vuvNR+29Ydb9GvSdmZte/rZPOP7ZrbD2oyz9wgaYn2NX2x/u9Z/6X8jXPp+dm634jKa6CX2YMlj6OP7TtfOH2GqjUfEy6n5MEj0saCba9aQD9Hc5dTjhv8N9ftz2vTVekszHBPUQ2spdazPk4w4HyiiXILg0y06YZY40QWiHcULnrm47oAz8ysUtHl5ya46nCwLfLRL9Tj/fN7lL0S8j9V+B8tEv1OP8AfN7lHol5D1X4Hy0S/U4/3ze5R6JeQ9V+DvR+luWe4ihNqiiWRULCVjjeOMgbnGoWaTbHORw1OX2ITpu+nx+YHtNV2i9rIaruZ8K1oymn9BH6+681H7b1h1nZGvSfZm17+tk84/tmtkPajLP3CFMT7Gr7Y/3es/8AR/kawU/OzfZ8RlNdFHOLH0cf2na+cPsNWfUfEy+n5EbztPoEd9A0MvI8VYDtIw5MPy8I4VyoWODOjOG9HzxtHs/NYy9VOOfzHHzHA8Kn+ngrrVXKaObZXtZFVdgrOUAdoAKAwFAn2JbZL6da/wCYj9oVVd8TLK/ei19N309PMD2jVOi9rL9V3M+rWjKaf0Efr7rzUftPWDWdka9J9mbXv62Tzj+2a2w9qMs/cIGmL6NX2x/u9Z/6X8jXPp+dm+z4jKa6MTnlk6OP7TtfOH2GqjUfGy6n5EfSBrj4OoNNS02O4QxzIsiHmrDI9HcakpSj2IyipdzOdZ6HYmObWcxfsSLvr6DkMPxrXDVtLkzT0yfYr8nRBeDlLAfS4/8AmrlrY+Ct6Vr7PHyRXvjweu3u0esj4D0z8h8kN948Hrt7tHrI+B+ll5D5Ir3x4PXb3aPWR8C9M39j7Q+i68huYZXeErFKrkBmzhTk47POoWaqMobcEo6dqWck30jbCXN/crLC0YURhO2xBzknwA1Xp9Qq1hosupc3wyrfJFfePB67e7V/rI+Cj0r8lz6M9i59PlmedoyJEVV3GJOVZic5A76zX3KzsaKanXkqFx0S3rO7B4MM7MO23IsT4taFrIpdimWlbecifyRXvjweu3u0/WR8C9K/Jdtf2Qnn0u3s0aPrYtzeJJ3ewDnBxmstdyjY5GmVblDBSfkivfHg9dvdrUtbHwZfSy8kvsj0a3dreQzyNCUjYlgrNn5pHDs+WqrdSpwwkWV6dxnk0i92ktYXKS3ESOvNWcAjPeKyKuUuxpc0j2uv2xiMwnjMStumTeG6G4cCe/iPvpbZZwPcu4smqRNF1wkQxYJ6zeG5gczmk4yzgaaayJS65brEszTRiJzhZCw3SePI+ipbJN4FuWMiVntHazOEiuIpHPJVcEnHkocJR7gpRYlNtZZIxRrqEMDggyLwI5g0dOb5E5xRKwzq4DIQyniGUggjyEVHlcEuHyR13tJaRNuSXESN4pdcj7e6pKuXcjviL3WswRxrJJKiRv8ANcsN05GRg8jSUWxtpCNptJaStux3ETtgnCuCcDmfRTdckG+LERtfY/W4f3gp9KbI9SIs20dqIuuNxF1Rbd6zfG7vc8Z78VFQlnBJyQ4n1WFJEjeRFkk4ohYbzD9keGklLGQbSPMuswLKIWlQStyj3hvnPLA509j7huR61LVobcAzypEGOFLsBnHdmiMXJ8BKSihzbzK6hlIZWGQRyIPIik8p4GnlZMc13H/G7jNn8O/Rj9Dw4dle1xHgrfBYpznBjlzZjGSU2tAGhzEWfwLMqnqCRzDr2uHfwqqrLtWeSyzGzwQ1pO1lDdWDnMN1adfbE95TLJ6fwI8tWSxNqSK4vZFpnNpx/wBu2Xg/SLx9ElOCauaHLKqXBbNjgpuE/wCjm0whIuCV4cBw4DPGqbW/9ZLK0vBRdL1CCGXVDPZtdAytgiMFY+3Lxdj8wHhx/ZNaHGTjHDwZ08ZyskpbyTWGzxZJQWnk4FDncV8AgHv4H0mq2lO7DLOY15RKnR7DT7CCR7E3nWoGkkVAxGU3izEnsr4KjulOeFLBLbGEcvkZ9JF/FPo1rJChijMqhEbGVCo4A4EjwVKmuSscSN0k4pondkUVpwDo/wAE7DfpyVPgxu8ADxFVWyf+sllcfKwQO2eztrDqenQxQRpHKTvoq4VsMBxFWVTk65PJXbCO9cDvpj0qG201EgjWNPhIO6owMlH41HTSbm8kr4pJYG/SNeGHUdOlSMyskOVjHNmJIAHpNTpinCWSN0sNYH/RHbxzG4u5X6y9aQrJvDBjB5BfIcc/2ceA1XqW4YS7E6Fu5Yw29uYLrVFguJEjitrd+LthetkAIH2/N+41OlOMMr7I2vMsFh6G9W67T1jJ7du3Vn7MZX8OHoqrUR2zLKJ7onnVdi7tr6W8tbtIGkULgxFiBgAg9rHgpxthsxJA63vyhfUtlLu5sJbW5u0klkkDLL1RAVVKndKhuPI8fLSjZGM90RyrbWGLbVbEi8tIYd8LLAqhJd3I4KFYYznDAd/MDuqNdrixTpU0MtW2Bkm0yCxE6BoWBMhjO62Aw4LvZHPvqauTsc2Eq24qI/0TRdSimRri/SaJfnRiDdLcCBx3u/BqEp1uPC5Jxg0zxsvsYbZ74yyLIt62d0IRugmUkHJOTh/wottclH8IwrUc/ons3sN1NhJY3UizxuxKsqlCoOO8niGGc+WpTue/chxqWHEiviHfpC1tFqKm2YFdySDLBTzUEN/LHoqfWrlLc48kFU0to81fo+eXToLJZ1BhcMZGjOG4MMBQ3Dn3moxvSnuf2EqsxSJHQ9F1GOZGuL5JohnejEG6Tw4cc99QnOt+1E4xkvs9bR7Kvc3tndLKqC1J3kKklskHgc8OVKFu2El5HOGZI9dIWy7albrCkqxESB95lLDAVhjAI7/woqs2PIWQ3CesbJPNfWd0JVVbVcFCpJbnyOeH3UK7+GvIdNbkzwmx7xakb23lWNJRieEoTv8AeVIbAPI8uee+p9bNe1oj0syyJbPbDLHPdT3ZiuXuHDKDHwjGW4DeJ48QM/silK9uKURxqWXkW2W2OayvLmZJF6i44iAIQUIORxzggZYcuRFFlu9LIq61BvA26VNUnghtxayGKSa4WPeGORVuHEcs4qWnrUpciuk1Hgi4tsZTo3WbxN11vwUNw3uuL4Bxyzgg1J1JW4+iHVbr/SS6KdXuJ4rlbmQyyQ3BTJwMAKOHAd+aWqgoSW0nRJuOGVTV9s7sXM11HKfgdveJAYgowy4O+c48n4rViqiopfZVKx7s/Rc+lDV5bfTzNbyFG30w64PZY+XvFU0RTnhlt0ntyiqXurXtjJZsL74b8KZQ1uyIGAbdJxu8fDjJq2MIzzxjBCU2msEtrW1T2uruksxFqltvmPhgtu8MeEsT4KhGpTr/AHJKU3CefwfdH0t7dF7y6lKxS56m2GN0L4xOMnuHpPh4Rt2xe1BVlpyKXsxq95dxu8msC1KuVCyJGSRjO8OI4eD0VonCMcfzkqrnZL7LftdZXyQfCYNQKpDbgsoiU9Yyji+c8N77DVNThuxJFtintzkS6O4L+dIbua+LxOGzbmNfKB2x5ePKi5wTwkKtSfLI3ZTaO6l0vUZpJmaSJmEbkLlQEBGOGKlOpKcV5CubcW39C3R5tbO/WQXjFpGh6+CQ4yyEHI4DHDGR6e6i6qKawRqsbjyGzO2ksWiteXLGeQSMq72BvMSAoOBwFRdGbcImp/xuFLOx1S4iS4m1JLTrBvJEIV3QCMjO8w8HHHGh9NfzjIv792TQNJ3hDGHkErBQGkXGGYDiRjy1mffBeu2Sl9J1rJLPpqpG7gXYZyqkhVBTixHIceZq6qaSbK7Y7miItNmJhrDRlGFotwbwNuncMhTAGeWd4nh5Kudq6f72K1DEmjmyDT2kert1Mu91pMQ6t8uWMoBTh2vAeGajY4uUeQrTSbI/TdgLo6V9IkXeQy/AzEOLDiAxPa3jgVPrx6qI9JuA51tri42ejQwTddGyIYzE/WEI2A27jOMYpQcFcyUoycMBq2zp06XT7uxgfjhbiONGY8VUsSACRw3s+XFKNinCUWEobWmh7rWzwu9cxNC7QG3Hb3WCbwU47XLPHl9lOFm2rgUq90+R50dNcWc0un3CSNGhLQXG424V5lS2MDPAgZ8YVXa1PEideVmJStkoooI5FvdKubl2clWFsxwuAN3tYPPj6a02OT9ssFFWI/RqevN12lS9XE679sd2Eqd8dngu6OOR3VihlTyzVJpxwjx0ZwPHpsCyKyMAcqykMO0eYPEUXNOfAVpqJSNjtOmTSNTRoZVdmbdRo2DN2B80EZPorTOcXZFlMItQY6udnJW0uxuIkZbuzTIQqQ5QntIV558IH299RhYlY4vsOcHsWO4joWystzobW+40Uqzs6LIpXJU8jkZAIzxpztSt3IUam68Ma61qbz2S2l7pty1xCu7E6xlk3gu6HyPJ3ZpwSU90WEpT24ND6OrN4dPt45EKMqnKkYI4nmKzXSTmX1LEOSy4qv8ACw5ilgAxR+gGKf3kAxR+gFJLAu6DFMYYpBj7DFNBkMUuwBihcB2DFHIYDFAHSKfAjhFA+52lygP/2Q==data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQWFBUUFR0YFxQWFRcdFxoYGBcYHBwaGB0dHSohHhwlHSAdITEiJSotLy4uHB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAIAAgAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcBAgj/xABIEAACAQMBBAQICgcGBwAAAAABAgMABBEFBhIhMQcTIlFBUmFzgZKy0hQWFzI0VHGRodEjM2KTo7HBNTZCdIPhFSQlJkRTwv/EABkBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACcRAAICAQMDBQEBAQEAAAAAAAABAgMRBBIhEzFRFDIzQWEiUnEj/9oADAMBAAIRAxEAPwDcaACgAoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKAClkApgczRkAzQAZoA7mjIHM0sgGaeQDNGQDNLIHc08gczSyAb1GQDNMDtABQBw0sgQm0u1FvYoGnfBPzUHF2x4o/ryqcapT7Fc7VEy3V+l65ckW8SQr4C/bf08gPxrdXo0+5jnqn9Ffk6QdRP8A5TDyBUA9mrvTVr6IdezyePj9qP1t/VT3afp6vAutZ5D4/aj9bf1U92j09fgOtZ5D4/aj9bf1U92j09XgOvP7JHZzba/ku7dHuXZHmRWXdTiC3EfNqq2itR4RKu+TkWPpX2nu7W8RLedo0MIJUBTx3jx4g1VpaoSXKLr7ZRfBS/j9qP1t/VT3a1enq8Gfrz+g+P2o/W39VPdo9PX4DrWeQ+P2o/W39VPdo9PX4DrWeRxbdI+ooc/CN/yOikfgBUXpq2NX2ItmgdMByFvIcD/2xZ4fah4/cfRWezR47F0NVnualp2oRzxrJC6yI3JlOQf9/JWJxceGbFJPlDqgZWtutql0+33+DSv2Yo+9vCT+yOZ/3qyqpzkVW2KCPnnUb+SeRpZnLyPzY/gB3AeAV14QUVhHOlNyG1TK+AoHwFAuAoyx5QUBkldkvp1r/mI/aFVaj2k6vcWzpu+nx+YHtGqdF7WX6ruZ9WtGUKeQCgAoA5SAn9jtqpdOl30y0bEdbF4GA8I7nA5H0Gs91KmuO5dVa4vB9GabfpPEksTbyOoZT5D/AFrkuLi8M6Ke5cHz70k62bq/lOexCTEg8iHDH0tn8K62lhtic6+e5lXrQik4Tw4UpMEjU7LZTRTGhe8wxQFh16jDEDI5d9YJW254RrjVW13Fvijof1z+Ov5Uurd4JdKvyHxR0P65/HX8qOrd4DpV+Q+KOh/XP46/lR1rvAdGvyOtJ2X0dJ4niu96RZFKL1ynLA8BjHHjUZ22uPKHCuvPDK903fTo/MD2mrRovayvVdzPq1mUKACmAUAFAZClkMGr9B+tnMtox4AdbH5OOHX7OR9JrnayGP6Rt00/oyljkkniSck95NdBLBifJygYU8ZEcxSwg5DFGEHIYowg5DFNJZDkltkh/wA9a/5iP2hVNqXTZOrO4tnTd9Pj8wPaaqtF7WX6ruZ8K1/RlLp0Y7LwahLMk+/iNFZdxscWZgc/dWTU2OCWDTp61POSn3Ee67qOSuwH2BiBWqDzFMoksPAmTTIl52g2Ugg0q3vE3+tl6vey3Z7YOcCsVV0nZtNM6UobijVuXczLuWrotn3NTt8f4t5T9hQn+grNqo/+Zfp3/ZWJ4ijMrcGVirDuKnBH3g/dV8XlZKWsPB4piCj/AKB76hvFb1W/Ko74j2s71DeI3qt+VG+PkNrDqG8R/Vb8qN8Q2sOobxH9Vvyo3xHtZK7Jwt8Otey3C4j/AMJ8YeSqrpx2NIlVFqRaOm76fH5ge01V6L2su1Xcz4VrMpp/QR+vuvNR+29Ydb9GvSdmZte/rZPOP7ZrbD2oyz9wgaYn2NX2x/u9Z/6X8jXPp+dm634jKa6CX2YMlj6OP7TtfOH2GqjUfEy6n5MEj0saCba9aQD9Hc5dTjhv8N9ftz2vTVekszHBPUQ2spdazPk4w4HyiiXILg0y06YZY40QWiHcULnrm47oAz8ysUtHl5ya46nCwLfLRL9Tj/fN7lL0S8j9V+B8tEv1OP8AfN7lHol5D1X4Hy0S/U4/3ze5R6JeQ9V+DvR+luWe4ihNqiiWRULCVjjeOMgbnGoWaTbHORw1OX2ITpu+nx+YHtNV2i9rIaruZ8K1oymn9BH6+681H7b1h1nZGvSfZm17+tk84/tmtkPajLP3CFMT7Gr7Y/3es/8AR/kawU/OzfZ8RlNdFHOLH0cf2na+cPsNWfUfEy+n5EbztPoEd9A0MvI8VYDtIw5MPy8I4VyoWODOjOG9HzxtHs/NYy9VOOfzHHzHA8Kn+ngrrVXKaObZXtZFVdgrOUAdoAKAwFAn2JbZL6da/wCYj9oVVd8TLK/ei19N309PMD2jVOi9rL9V3M+rWjKaf0Efr7rzUftPWDWdka9J9mbXv62Tzj+2a2w9qMs/cIGmL6NX2x/u9Z/6X8jXPp+dm+z4jKa6MTnlk6OP7TtfOH2GqjUfGy6n5EfSBrj4OoNNS02O4QxzIsiHmrDI9HcakpSj2IyipdzOdZ6HYmObWcxfsSLvr6DkMPxrXDVtLkzT0yfYr8nRBeDlLAfS4/8AmrlrY+Ct6Vr7PHyRXvjweu3u0esj4D0z8h8kN948Hrt7tHrI+B+ll5D5Ir3x4PXb3aPWR8C9M39j7Q+i68huYZXeErFKrkBmzhTk47POoWaqMobcEo6dqWck30jbCXN/crLC0YURhO2xBzknwA1Xp9Qq1hosupc3wyrfJFfePB67e7V/rI+Cj0r8lz6M9i59PlmedoyJEVV3GJOVZic5A76zX3KzsaKanXkqFx0S3rO7B4MM7MO23IsT4taFrIpdimWlbecifyRXvjweu3u0/WR8C9K/Jdtf2Qnn0u3s0aPrYtzeJJ3ewDnBxmstdyjY5GmVblDBSfkivfHg9dvdrUtbHwZfSy8kvsj0a3dreQzyNCUjYlgrNn5pHDs+WqrdSpwwkWV6dxnk0i92ktYXKS3ESOvNWcAjPeKyKuUuxpc0j2uv2xiMwnjMStumTeG6G4cCe/iPvpbZZwPcu4smqRNF1wkQxYJ6zeG5gczmk4yzgaaayJS65brEszTRiJzhZCw3SePI+ipbJN4FuWMiVntHazOEiuIpHPJVcEnHkocJR7gpRYlNtZZIxRrqEMDggyLwI5g0dOb5E5xRKwzq4DIQyniGUggjyEVHlcEuHyR13tJaRNuSXESN4pdcj7e6pKuXcjviL3WswRxrJJKiRv8ANcsN05GRg8jSUWxtpCNptJaStux3ETtgnCuCcDmfRTdckG+LERtfY/W4f3gp9KbI9SIs20dqIuuNxF1Rbd6zfG7vc8Z78VFQlnBJyQ4n1WFJEjeRFkk4ohYbzD9keGklLGQbSPMuswLKIWlQStyj3hvnPLA509j7huR61LVobcAzypEGOFLsBnHdmiMXJ8BKSihzbzK6hlIZWGQRyIPIik8p4GnlZMc13H/G7jNn8O/Rj9Dw4dle1xHgrfBYpznBjlzZjGSU2tAGhzEWfwLMqnqCRzDr2uHfwqqrLtWeSyzGzwQ1pO1lDdWDnMN1adfbE95TLJ6fwI8tWSxNqSK4vZFpnNpx/wBu2Xg/SLx9ElOCauaHLKqXBbNjgpuE/wCjm0whIuCV4cBw4DPGqbW/9ZLK0vBRdL1CCGXVDPZtdAytgiMFY+3Lxdj8wHhx/ZNaHGTjHDwZ08ZyskpbyTWGzxZJQWnk4FDncV8AgHv4H0mq2lO7DLOY15RKnR7DT7CCR7E3nWoGkkVAxGU3izEnsr4KjulOeFLBLbGEcvkZ9JF/FPo1rJChijMqhEbGVCo4A4EjwVKmuSscSN0k4pondkUVpwDo/wAE7DfpyVPgxu8ADxFVWyf+sllcfKwQO2eztrDqenQxQRpHKTvoq4VsMBxFWVTk65PJXbCO9cDvpj0qG201EgjWNPhIO6owMlH41HTSbm8kr4pJYG/SNeGHUdOlSMyskOVjHNmJIAHpNTpinCWSN0sNYH/RHbxzG4u5X6y9aQrJvDBjB5BfIcc/2ceA1XqW4YS7E6Fu5Yw29uYLrVFguJEjitrd+LthetkAIH2/N+41OlOMMr7I2vMsFh6G9W67T1jJ7du3Vn7MZX8OHoqrUR2zLKJ7onnVdi7tr6W8tbtIGkULgxFiBgAg9rHgpxthsxJA63vyhfUtlLu5sJbW5u0klkkDLL1RAVVKndKhuPI8fLSjZGM90RyrbWGLbVbEi8tIYd8LLAqhJd3I4KFYYznDAd/MDuqNdrixTpU0MtW2Bkm0yCxE6BoWBMhjO62Aw4LvZHPvqauTsc2Eq24qI/0TRdSimRri/SaJfnRiDdLcCBx3u/BqEp1uPC5Jxg0zxsvsYbZ74yyLIt62d0IRugmUkHJOTh/wottclH8IwrUc/ons3sN1NhJY3UizxuxKsqlCoOO8niGGc+WpTue/chxqWHEiviHfpC1tFqKm2YFdySDLBTzUEN/LHoqfWrlLc48kFU0to81fo+eXToLJZ1BhcMZGjOG4MMBQ3Dn3moxvSnuf2EqsxSJHQ9F1GOZGuL5JohnejEG6Tw4cc99QnOt+1E4xkvs9bR7Kvc3tndLKqC1J3kKklskHgc8OVKFu2El5HOGZI9dIWy7albrCkqxESB95lLDAVhjAI7/woqs2PIWQ3CesbJPNfWd0JVVbVcFCpJbnyOeH3UK7+GvIdNbkzwmx7xakb23lWNJRieEoTv8AeVIbAPI8uee+p9bNe1oj0syyJbPbDLHPdT3ZiuXuHDKDHwjGW4DeJ48QM/silK9uKURxqWXkW2W2OayvLmZJF6i44iAIQUIORxzggZYcuRFFlu9LIq61BvA26VNUnghtxayGKSa4WPeGORVuHEcs4qWnrUpciuk1Hgi4tsZTo3WbxN11vwUNw3uuL4Bxyzgg1J1JW4+iHVbr/SS6KdXuJ4rlbmQyyQ3BTJwMAKOHAd+aWqgoSW0nRJuOGVTV9s7sXM11HKfgdveJAYgowy4O+c48n4rViqiopfZVKx7s/Rc+lDV5bfTzNbyFG30w64PZY+XvFU0RTnhlt0ntyiqXurXtjJZsL74b8KZQ1uyIGAbdJxu8fDjJq2MIzzxjBCU2msEtrW1T2uruksxFqltvmPhgtu8MeEsT4KhGpTr/AHJKU3CefwfdH0t7dF7y6lKxS56m2GN0L4xOMnuHpPh4Rt2xe1BVlpyKXsxq95dxu8msC1KuVCyJGSRjO8OI4eD0VonCMcfzkqrnZL7LftdZXyQfCYNQKpDbgsoiU9Yyji+c8N77DVNThuxJFtintzkS6O4L+dIbua+LxOGzbmNfKB2x5ePKi5wTwkKtSfLI3ZTaO6l0vUZpJmaSJmEbkLlQEBGOGKlOpKcV5CubcW39C3R5tbO/WQXjFpGh6+CQ4yyEHI4DHDGR6e6i6qKawRqsbjyGzO2ksWiteXLGeQSMq72BvMSAoOBwFRdGbcImp/xuFLOx1S4iS4m1JLTrBvJEIV3QCMjO8w8HHHGh9NfzjIv792TQNJ3hDGHkErBQGkXGGYDiRjy1mffBeu2Sl9J1rJLPpqpG7gXYZyqkhVBTixHIceZq6qaSbK7Y7miItNmJhrDRlGFotwbwNuncMhTAGeWd4nh5Kudq6f72K1DEmjmyDT2kert1Mu91pMQ6t8uWMoBTh2vAeGajY4uUeQrTSbI/TdgLo6V9IkXeQy/AzEOLDiAxPa3jgVPrx6qI9JuA51tri42ejQwTddGyIYzE/WEI2A27jOMYpQcFcyUoycMBq2zp06XT7uxgfjhbiONGY8VUsSACRw3s+XFKNinCUWEobWmh7rWzwu9cxNC7QG3Hb3WCbwU47XLPHl9lOFm2rgUq90+R50dNcWc0un3CSNGhLQXG424V5lS2MDPAgZ8YVXa1PEideVmJStkoooI5FvdKubl2clWFsxwuAN3tYPPj6a02OT9ssFFWI/RqevN12lS9XE679sd2Eqd8dngu6OOR3VihlTyzVJpxwjx0ZwPHpsCyKyMAcqykMO0eYPEUXNOfAVpqJSNjtOmTSNTRoZVdmbdRo2DN2B80EZPorTOcXZFlMItQY6udnJW0uxuIkZbuzTIQqQ5QntIV558IH299RhYlY4vsOcHsWO4joWystzobW+40Uqzs6LIpXJU8jkZAIzxpztSt3IUam68Ma61qbz2S2l7pty1xCu7E6xlk3gu6HyPJ3ZpwSU90WEpT24ND6OrN4dPt45EKMqnKkYI4nmKzXSTmX1LEOSy4qv8ACw5ilgAxR+gGKf3kAxR+gFJLAu6DFMYYpBj7DFNBkMUuwBihcB2DFHIYDFAHSKfAjhFA+52lygP/2Q==data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQWFBUUFR0YFxQWFRcdFxoYGBcYHBwaGB0dHSohHhwlHSAdITEiJSotLy4uHB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAIAAgAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcBAgj/xABIEAACAQMBBAQICgcGBwAAAAABAgMABBEFBhIhMQcTIlFBUmFzgZKy0hQWFzI0VHGRodEjM2KTo7HBNTZCdIPhFSQlJkRTwv/EABkBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACcRAAICAQMDBQEBAQEAAAAAAAABAgMRBBIhEzFRFDIzQWEiUnEj/9oADAMBAAIRAxEAPwDcaACgAoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKAClkApgczRkAzQAZoA7mjIHM0sgGaeQDNGQDNLIHc08gczSyAb1GQDNMDtABQBw0sgQm0u1FvYoGnfBPzUHF2x4o/ryqcapT7Fc7VEy3V+l65ckW8SQr4C/bf08gPxrdXo0+5jnqn9Ffk6QdRP8A5TDyBUA9mrvTVr6IdezyePj9qP1t/VT3afp6vAutZ5D4/aj9bf1U92j09fgOtZ5D4/aj9bf1U92j09XgOvP7JHZzba/ku7dHuXZHmRWXdTiC3EfNqq2itR4RKu+TkWPpX2nu7W8RLedo0MIJUBTx3jx4g1VpaoSXKLr7ZRfBS/j9qP1t/VT3a1enq8Gfrz+g+P2o/W39VPdo9PX4DrWeQ+P2o/W39VPdo9PX4DrWeRxbdI+ooc/CN/yOikfgBUXpq2NX2ItmgdMByFvIcD/2xZ4fah4/cfRWezR47F0NVnualp2oRzxrJC6yI3JlOQf9/JWJxceGbFJPlDqgZWtutql0+33+DSv2Yo+9vCT+yOZ/3qyqpzkVW2KCPnnUb+SeRpZnLyPzY/gB3AeAV14QUVhHOlNyG1TK+AoHwFAuAoyx5QUBkldkvp1r/mI/aFVaj2k6vcWzpu+nx+YHtGqdF7WX6ruZ9WtGUKeQCgAoA5SAn9jtqpdOl30y0bEdbF4GA8I7nA5H0Gs91KmuO5dVa4vB9GabfpPEksTbyOoZT5D/AFrkuLi8M6Ke5cHz70k62bq/lOexCTEg8iHDH0tn8K62lhtic6+e5lXrQik4Tw4UpMEjU7LZTRTGhe8wxQFh16jDEDI5d9YJW254RrjVW13Fvijof1z+Ov5Uurd4JdKvyHxR0P65/HX8qOrd4DpV+Q+KOh/XP46/lR1rvAdGvyOtJ2X0dJ4niu96RZFKL1ynLA8BjHHjUZ22uPKHCuvPDK903fTo/MD2mrRovayvVdzPq1mUKACmAUAFAZClkMGr9B+tnMtox4AdbH5OOHX7OR9JrnayGP6Rt00/oyljkkniSck95NdBLBifJygYU8ZEcxSwg5DFGEHIYowg5DFNJZDkltkh/wA9a/5iP2hVNqXTZOrO4tnTd9Pj8wPaaqtF7WX6ruZ8K1/RlLp0Y7LwahLMk+/iNFZdxscWZgc/dWTU2OCWDTp61POSn3Ee67qOSuwH2BiBWqDzFMoksPAmTTIl52g2Ugg0q3vE3+tl6vey3Z7YOcCsVV0nZtNM6UobijVuXczLuWrotn3NTt8f4t5T9hQn+grNqo/+Zfp3/ZWJ4ijMrcGVirDuKnBH3g/dV8XlZKWsPB4piCj/AKB76hvFb1W/Ko74j2s71DeI3qt+VG+PkNrDqG8R/Vb8qN8Q2sOobxH9Vvyo3xHtZK7Jwt8Otey3C4j/AMJ8YeSqrpx2NIlVFqRaOm76fH5ge01V6L2su1Xcz4VrMpp/QR+vuvNR+29Ydb9GvSdmZte/rZPOP7ZrbD2oyz9wgaYn2NX2x/u9Z/6X8jXPp+dm634jKa6CX2YMlj6OP7TtfOH2GqjUfEy6n5MEj0saCba9aQD9Hc5dTjhv8N9ftz2vTVekszHBPUQ2spdazPk4w4HyiiXILg0y06YZY40QWiHcULnrm47oAz8ysUtHl5ya46nCwLfLRL9Tj/fN7lL0S8j9V+B8tEv1OP8AfN7lHol5D1X4Hy0S/U4/3ze5R6JeQ9V+DvR+luWe4ihNqiiWRULCVjjeOMgbnGoWaTbHORw1OX2ITpu+nx+YHtNV2i9rIaruZ8K1oymn9BH6+681H7b1h1nZGvSfZm17+tk84/tmtkPajLP3CFMT7Gr7Y/3es/8AR/kawU/OzfZ8RlNdFHOLH0cf2na+cPsNWfUfEy+n5EbztPoEd9A0MvI8VYDtIw5MPy8I4VyoWODOjOG9HzxtHs/NYy9VOOfzHHzHA8Kn+ngrrVXKaObZXtZFVdgrOUAdoAKAwFAn2JbZL6da/wCYj9oVVd8TLK/ei19N309PMD2jVOi9rL9V3M+rWjKaf0Efr7rzUftPWDWdka9J9mbXv62Tzj+2a2w9qMs/cIGmL6NX2x/u9Z/6X8jXPp+dm+z4jKa6MTnlk6OP7TtfOH2GqjUfGy6n5EfSBrj4OoNNS02O4QxzIsiHmrDI9HcakpSj2IyipdzOdZ6HYmObWcxfsSLvr6DkMPxrXDVtLkzT0yfYr8nRBeDlLAfS4/8AmrlrY+Ct6Vr7PHyRXvjweu3u0esj4D0z8h8kN948Hrt7tHrI+B+ll5D5Ir3x4PXb3aPWR8C9M39j7Q+i68huYZXeErFKrkBmzhTk47POoWaqMobcEo6dqWck30jbCXN/crLC0YURhO2xBzknwA1Xp9Qq1hosupc3wyrfJFfePB67e7V/rI+Cj0r8lz6M9i59PlmedoyJEVV3GJOVZic5A76zX3KzsaKanXkqFx0S3rO7B4MM7MO23IsT4taFrIpdimWlbecifyRXvjweu3u0/WR8C9K/Jdtf2Qnn0u3s0aPrYtzeJJ3ewDnBxmstdyjY5GmVblDBSfkivfHg9dvdrUtbHwZfSy8kvsj0a3dreQzyNCUjYlgrNn5pHDs+WqrdSpwwkWV6dxnk0i92ktYXKS3ESOvNWcAjPeKyKuUuxpc0j2uv2xiMwnjMStumTeG6G4cCe/iPvpbZZwPcu4smqRNF1wkQxYJ6zeG5gczmk4yzgaaayJS65brEszTRiJzhZCw3SePI+ipbJN4FuWMiVntHazOEiuIpHPJVcEnHkocJR7gpRYlNtZZIxRrqEMDggyLwI5g0dOb5E5xRKwzq4DIQyniGUggjyEVHlcEuHyR13tJaRNuSXESN4pdcj7e6pKuXcjviL3WswRxrJJKiRv8ANcsN05GRg8jSUWxtpCNptJaStux3ETtgnCuCcDmfRTdckG+LERtfY/W4f3gp9KbI9SIs20dqIuuNxF1Rbd6zfG7vc8Z78VFQlnBJyQ4n1WFJEjeRFkk4ohYbzD9keGklLGQbSPMuswLKIWlQStyj3hvnPLA509j7huR61LVobcAzypEGOFLsBnHdmiMXJ8BKSihzbzK6hlIZWGQRyIPIik8p4GnlZMc13H/G7jNn8O/Rj9Dw4dle1xHgrfBYpznBjlzZjGSU2tAGhzEWfwLMqnqCRzDr2uHfwqqrLtWeSyzGzwQ1pO1lDdWDnMN1adfbE95TLJ6fwI8tWSxNqSK4vZFpnNpx/wBu2Xg/SLx9ElOCauaHLKqXBbNjgpuE/wCjm0whIuCV4cBw4DPGqbW/9ZLK0vBRdL1CCGXVDPZtdAytgiMFY+3Lxdj8wHhx/ZNaHGTjHDwZ08ZyskpbyTWGzxZJQWnk4FDncV8AgHv4H0mq2lO7DLOY15RKnR7DT7CCR7E3nWoGkkVAxGU3izEnsr4KjulOeFLBLbGEcvkZ9JF/FPo1rJChijMqhEbGVCo4A4EjwVKmuSscSN0k4pondkUVpwDo/wAE7DfpyVPgxu8ADxFVWyf+sllcfKwQO2eztrDqenQxQRpHKTvoq4VsMBxFWVTk65PJXbCO9cDvpj0qG201EgjWNPhIO6owMlH41HTSbm8kr4pJYG/SNeGHUdOlSMyskOVjHNmJIAHpNTpinCWSN0sNYH/RHbxzG4u5X6y9aQrJvDBjB5BfIcc/2ceA1XqW4YS7E6Fu5Yw29uYLrVFguJEjitrd+LthetkAIH2/N+41OlOMMr7I2vMsFh6G9W67T1jJ7du3Vn7MZX8OHoqrUR2zLKJ7onnVdi7tr6W8tbtIGkULgxFiBgAg9rHgpxthsxJA63vyhfUtlLu5sJbW5u0klkkDLL1RAVVKndKhuPI8fLSjZGM90RyrbWGLbVbEi8tIYd8LLAqhJd3I4KFYYznDAd/MDuqNdrixTpU0MtW2Bkm0yCxE6BoWBMhjO62Aw4LvZHPvqauTsc2Eq24qI/0TRdSimRri/SaJfnRiDdLcCBx3u/BqEp1uPC5Jxg0zxsvsYbZ74yyLIt62d0IRugmUkHJOTh/wottclH8IwrUc/ons3sN1NhJY3UizxuxKsqlCoOO8niGGc+WpTue/chxqWHEiviHfpC1tFqKm2YFdySDLBTzUEN/LHoqfWrlLc48kFU0to81fo+eXToLJZ1BhcMZGjOG4MMBQ3Dn3moxvSnuf2EqsxSJHQ9F1GOZGuL5JohnejEG6Tw4cc99QnOt+1E4xkvs9bR7Kvc3tndLKqC1J3kKklskHgc8OVKFu2El5HOGZI9dIWy7albrCkqxESB95lLDAVhjAI7/woqs2PIWQ3CesbJPNfWd0JVVbVcFCpJbnyOeH3UK7+GvIdNbkzwmx7xakb23lWNJRieEoTv8AeVIbAPI8uee+p9bNe1oj0syyJbPbDLHPdT3ZiuXuHDKDHwjGW4DeJ48QM/silK9uKURxqWXkW2W2OayvLmZJF6i44iAIQUIORxzggZYcuRFFlu9LIq61BvA26VNUnghtxayGKSa4WPeGORVuHEcs4qWnrUpciuk1Hgi4tsZTo3WbxN11vwUNw3uuL4Bxyzgg1J1JW4+iHVbr/SS6KdXuJ4rlbmQyyQ3BTJwMAKOHAd+aWqgoSW0nRJuOGVTV9s7sXM11HKfgdveJAYgowy4O+c48n4rViqiopfZVKx7s/Rc+lDV5bfTzNbyFG30w64PZY+XvFU0RTnhlt0ntyiqXurXtjJZsL74b8KZQ1uyIGAbdJxu8fDjJq2MIzzxjBCU2msEtrW1T2uruksxFqltvmPhgtu8MeEsT4KhGpTr/AHJKU3CefwfdH0t7dF7y6lKxS56m2GN0L4xOMnuHpPh4Rt2xe1BVlpyKXsxq95dxu8msC1KuVCyJGSRjO8OI4eD0VonCMcfzkqrnZL7LftdZXyQfCYNQKpDbgsoiU9Yyji+c8N77DVNThuxJFtintzkS6O4L+dIbua+LxOGzbmNfKB2x5ePKi5wTwkKtSfLI3ZTaO6l0vUZpJmaSJmEbkLlQEBGOGKlOpKcV5CubcW39C3R5tbO/WQXjFpGh6+CQ4yyEHI4DHDGR6e6i6qKawRqsbjyGzO2ksWiteXLGeQSMq72BvMSAoOBwFRdGbcImp/xuFLOx1S4iS4m1JLTrBvJEIV3QCMjO8w8HHHGh9NfzjIv792TQNJ3hDGHkErBQGkXGGYDiRjy1mffBeu2Sl9J1rJLPpqpG7gXYZyqkhVBTixHIceZq6qaSbK7Y7miItNmJhrDRlGFotwbwNuncMhTAGeWd4nh5Kudq6f72K1DEmjmyDT2kert1Mu91pMQ6t8uWMoBTh2vAeGajY4uUeQrTSbI/TdgLo6V9IkXeQy/AzEOLDiAxPa3jgVPrx6qI9JuA51tri42ejQwTddGyIYzE/WEI2A27jOMYpQcFcyUoycMBq2zp06XT7uxgfjhbiONGY8VUsSACRw3s+XFKNinCUWEobWmh7rWzwu9cxNC7QG3Hb3WCbwU47XLPHl9lOFm2rgUq90+R50dNcWc0un3CSNGhLQXG424V5lS2MDPAgZ8YVXa1PEideVmJStkoooI5FvdKubl2clWFsxwuAN3tYPPj6a02OT9ssFFWI/RqevN12lS9XE679sd2Eqd8dngu6OOR3VihlTyzVJpxwjx0ZwPHpsCyKyMAcqykMO0eYPEUXNOfAVpqJSNjtOmTSNTRoZVdmbdRo2DN2B80EZPorTOcXZFlMItQY6udnJW0uxuIkZbuzTIQqQ5QntIV558IH299RhYlY4vsOcHsWO4joWystzobW+40Uqzs6LIpXJU8jkZAIzxpztSt3IUam68Ma61qbz2S2l7pty1xCu7E6xlk3gu6HyPJ3ZpwSU90WEpT24ND6OrN4dPt45EKMqnKkYI4nmKzXSTmX1LEOSy4qv8ACw5ilgAxR+gGKf3kAxR+gFJLAu6DFMYYpBj7DFNBkMUuwBihcB2DFHIYDFAHSKfAjhFA+52lygP/2Q==
Kao i svake godine, ENERGETIKA MARKETING će i 2016. godine organizirati svoje dobro poznate stručne skupove.
Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije
· vrijeme održavanja: 25. veljače 2016. godine
· mjesto održavanja: Zagreb
· internet: www.em.com.hr/obnovljivi_izvori
Glavna tema na Seminaru 'Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije' u 2016. godini bit će energetsko iskorištavanje biomase i bioplina za proizvodnju toplinske i električne energije, a dat će se i osvrt na prvih nekoliko mjeseci primjene novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Valja se podsjetiti, prvi Seminar ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ održan je 2009. godine u Zagrebu i njegova su tema bile dizalice topline. U narednim godinama teme Seminara su bile solarni toplinski sustavi, fotonaponski sustavi, odnosno sunčane elektrane, (šumska) biomasa, ostvareni projekti iz svih područja primjene obnovljivih izvora, kogeneracija i mikrokogeneracija te Sunčeva energija i dizalice topline.

Naglasak će stoga biti na sljedećim temama:
· novi zakoni i propisi iz područja obnovljivih izvora
· daljnji razvoj projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj
· uloga obnovljivih izvora u razvoju hrvatske energetike i gospodarstva
· problematika spajanja na elektroenergetski sustav
· uklanjanje prepreka većoj primjeni obnovljivih izvora (olakšavanje izdavanja dozvola i postupka za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i sl).
Isto tako, bit će prikazani i neki od najzanimljivijih projekata iz područja energetskog iskorištavanja bioplina i biomase koji su ostvareni u posljednjih godinu dana.
 
15. plinarski forum
· vrijeme održavanja: 14. - 15. travnja 2016. godine
· mjesto održavanja: Zagreb, hotel 'Antunović'
· internet: www.em.com.hr/plinarski_forum
Nakon nekoliko godina održavanja Plinarskog foruma u trajanju od jednog dana, od 2016. godine taj vodeći skup u plinskoj i srodnim strukama ponovno će se održavati dva dana! Time se izlazi u susret sve češćim zahtjevima sudionika za više prilika razmjenu mišljenja, iskustava i znanja i, dakako, za druženje u ugodnoj i opuštenoj atmosferi.
http://www.energetika-net.com/media/articles/predstavljamo/plinarski_forum_2015-15.jpg
Teme Foruma u 2016. godini bit će sljedeće:
· problematika distribucije i opskrbe plinom
· novi propisi iz plinskog gospodarstva
· izvođenje plinskih sustava i plinskih instalacija te postavljanje, servisiranje i ispitivanje plinskih trošila i dimovodnih sustava s ciljem sprječavanja nesreća
· organizacija rada i odnosi pojedinih struka u ‘plinskom lancu’ s ciljem jednostavnijeg poslovanja i ostvarivanja sigurnosti svih korisnika plina
· programi školovanja, obrazovanja i osposobljavanja sudionika ‘plinskog lanca’
· problemi u dimnjačarstvu.
Predviđeno je i održavanje okruglog stola na kojem će se obraditi neki od ključnih problema iz plinske struke.
 
13. hrvatski seminar o tlačnoj opremi
· vrijeme održavanja: 19. svibnja 2016. godine
· mjesto održavanja: Zagreb, hotel 'Antunović'
· internet: www.em.com.hr/tlacna_oprema
Iako je u razdoblju do pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svake godine raslo zanimanje za problematiku opreme pod tlakom, ono se ne smanjuje ni nakon toga. Razlog je jednostavan: još je mnogo toga što treba učiniti kako bi se cijelo to područje u potpunosti uskladilo s europskim i to ne samo kada je riječ o propisima, već ponajviše o praksi.
http://www.gradimo.hr/blobs/f5a4f5c7-ce43-4287-943c-c0a6836613e2.png
U skladu s time, na 13. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi naglasak će ponovno biti na temama kao što su:
· novi zakoni, propisi i norme iz područja stabilne i pokretne opreme pod tlakom
· obveze i ovlasti sudionika u procesu proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opreme pod tlakom
· pregled aktivnosti nadležnih državnih tijela u proteklom razdoblju
· nadzor nad tlačnom opremom na tržištu i u uporabi
· iskustva iz drugih zemalja.

 

4. konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti

· vrijeme održavanja: 6. listopada 2016. godine
· mjesto održavanja: Zagreb, hotel 'Antunović'
· internet: www.em.com.hr/ucinkovita_rasvjeta
 
Već nekoliko godina za redom Konferencije o energetski učinkovitoj rasvjeti predstavljaju središnje mjesto za raspravu, razmjenu ideja i iskustava te predstavljanje novih rješenja, proizvoda, usluga i ostvarenih projekata u području energetski učinkovite rasvjete, bez obzira na to radi li se o javnoj ili pak o rasvjeti javnih i poslovnih zgrada, stambenih zgrada i obiteljskih kuća.
U skladu s time, ponovno će se dati odgovor na sljedeća pitanja:
· koje su sve vrste učinkovite rasvjete?
· kako provesti tehničko-ekonomsku analizu pojedinih sustava rasvjete?
· zašto je rasvjeta sa svijetlećim diodama (LED) sve popularnija?
· koje su prednosti i nedostaci pojedinih rješenja?
· koji su najvažniji proizvođači, što nude i pod kojim uvjetima?
· kako riješiti problematiku koncesija?
· kako financirati projekte (ESCO-model, javno-privatno partnerstvo, poslovne banke, fondovi)?
Naravno, predstavit će se i neki od najzanimljivijih projekata u području energetski učinkovite rasvjete koji su ostvareni u posljednjih godinu dana.
http://www.gek.si/slike/F2681363162100.JPG
11. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje 'Energetska i procesna postrojenja'
6. međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije
· vrijeme održavanja: 16. - 18. studenoga 2016. godine
· mjesto održavanja: Rovinj, hotel 'Eden'
· internet: www.em.com.hr/eipp
Najstariji od svih stručnih skupova koje organizira ENERGETIKA MARKETING već se treći put za redom održava u Rovinju. Pri tome se radi o središnjem mjestu okupljanja stručnjaka iz svih područja energetike, procesne tehnike i obnovljivih izvora energije iz Hrvatske, a i šire. Uz to, programu je 2014. godine dodana sve aktualnija tema elektromobilnosti, što se pokazalo kao pun pogodak pa ne treba sumnjati da će se veliko zanimanje ponoviti i 2016.
 
Uobičajene teme Savjetovanja, odnosno Foruma su sljedeće:
· energetsko gospodarstvo, zakonodavstvo, aktualnosti iz energetike
· energetska i procesna postrojenja, zaštita okoliša
· ispitivanje, praćenje, sanacija i osuvremenjavanje postrojenja
· upravljanje, rukovanje i održavanje, primjena vode, goriva i maziva
· gospodarenje energijom, učinkovita uporaba energije
· značaj i uloga obnovljivih izvora energije
· izvedeni projekti i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije
· elektromobilnost.
Kao što je to već tradicija, uslijedit će stručni obilazak jednog od izvedenih projekata energetskih postrojenja, obnovljivih izvora ili energetske učinkovitosti u Istri, a usporedo s tematskom cjelinom o elektromobilnosti, održat će se predstavljanje i demonstracije električnih vozila i pripadajuće opreme.
 

www.energetika-net.com

Anketa

Čega se više bojite?

Ponedjeljak, 06/04/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1441 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević